Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Toelatingsprocedure

 

Het eerste contact met SO de Regenboog bestaat uit een oriënterend bezoek en kennismakingsgesprek met de locatieleider, Jeanine van der Bunt, door de ouders. Als de ouders hun zoon/dochter aanmelden voor de school, worden dossier gegevens verzameld, wordt de leerling uitgenodigd om een dagdeel mee te draaien op school en wordt een afspraak voor een observatie op de huidige (les) plaats van de leerling gemaakt. De intern begeleider of orthopedagoog bezoekt uw kind op zijn huidige plek en observeert hoe het daar gaat. Op basis van wat gezien en gelezen is neemt de commissie van begeleiding een besluit om al of niet toe te laten.

 

 

Bij directe aanmelding op SO De Regenboog heeft de school zorgplicht en zal door de commissie van begeleiding worden onderzocht welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Als De Regenboog deze niet kan bieden, of denkt dat een andere school een beter passend aanbod kan doen, dan gaat de school in overleg met ouders op zoek naar een passender plek. 

 

Ouders van leerlingen vanaf 4 jaar die in aanmerking komen voor een plaats in het SO moeten hiervoor, samen met de verwijzende of ontvangende school,  een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit geldt ook voor leerlingen die de overgang van het SO naar het VSO maken. Deze aanvraag kan alleen worden gedaan door de school waar deze leerling staat ingeschreven en in overleg met de ouders.  

 

Toelaatbaarheidsverkaringen voor leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3) worden, afgezien van enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen, afgegeven conform de huidige landelijkecriteria voor een indicatie voor het so cluster 3:

•      een verstandelijke beperking, waarbij de IQ score lager is dan 60 of waarbij de IQ      score tussen 60 en 70 ligt en er sprake is van bijkomende problematiek ( bijvoorbeeld autisme);

•      een sociale redzaamheid die aanzienlijker lager is dan het gemiddelde van de leeftijdsgroep;

•      ernstige en structurele beperking in de onderwijsparticipatie;

•      ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden vanuit het regulier onderwijs.

 

Bij herindicering van cluster 3 leerlingen wordt het advies, op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerling, van de commissie van begeleiding van de so-school leidend. Met dien verstande dat er eisen worden gesteld aan het dossier om een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring te krijgen. Zo moet worden gedocumenteerd en gemotiveerd waarom de leerling niet ondersteund kan worden binnen het regulier onderwijs. Vanzelfsprekend speelt de mening van de ouders/ leerlingen daarbij een belangrijke rol.